Siirry pääsisältöön

ETK stadgar

Nya stadgar, ändringsanmälan inlämnad till Patent och registercentralen 20.3.2020

STADGAR FÖR EKENÄS TENNISKLUBB RF

§ 1 Namn, hemort, tid för grundande och språk

Föreningens namn är Ekenäs Tennisklubb rf och dess hemort är Raseborg. Föreningens officiella språk är svenska. Föreningen har grundats 15.8.1946 och dess färger är rött och vitt.

§ 2 Föreningens syfte

Föreningens syfte är att upprätthålla och utveckla intresset för tennis inom verksamhetsområdet.

§ 3 Förverkligande av syftet

För att förverkliga sitt syfte

För att understöda verksamheten kan föreningen

§ 4 Medlemmar och avgifter

Föreningens medlemmar antas av styrelsen. Föreningens medlemmar är ordinarie medlemmar, ständiga medlemmar eller understödande medlemmar. Till ordinarie och ständiga medlemmar antas enbart fysiska personer. Understödande medlem kan vara fysisk eller juridisk person.

Ordinarie medlem erlägger inskrivningsavgift och årlig medlemsavgift, vilka fastställs av årsmötet.

Till ständig medlem antar styrelsen medlem, som en gång för alla erlagt medlemsavgift för vuxna för 20 år. Till ständig medlem kan styrelsen även kalla medlem, som gjort föreningen betydande idrottsliga, ekonomiska eller andra tjänster.

Ständig medlem är befriad från årlig medlemsavgift.

Understödande medlem erlägger årlig understödsavgift, som fastställs av årsmötet.

Till hedersmedlem kan föreningsmötet kalla medlem, som på ett föredömligt sätt främjat klubbens syften.

Till hedersordförande kan föreningsmöte kalla person, som förtjänstfullt verkat som klubbens ordförande.

Medlem som antagits till medlem före dessa stadgar fastställts bibehåller sina rättigheter.

Föreningen upprätthåller ett medlemsregister.

§ 5 Utträde/uteslutning

Medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att anmäla detta skriftligen till föreningens styrelse, eller dess ordförande, eller genom att vid föreningens möte anmäla detta för anteckning i protokollet.

Styrelsen kan utesluta medlem, som underlåtit att fullgöra de förpliktelser han genom sitt inträde i föreningen åtagit sig, eller som genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt försvårat föreningens verksamhet.

Medlem, som av styrelsen uteslutits ur föreningen, har rätt att låta föreningsmöte avgöra frågan om uteslutningen med skriftlig inlaga, som bör lämnas till styrelsens ordförande inom 14 dagar efter det styrelsens beslut i saken har delgetts medlemmen.

§ 6 Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och 5-8 medlemmar och 0-2 suppleanter, som alla väljs vid föreningsmötet.

Styrelsens verksamhetsperiod är tiden mellan årsmötena.

Styrelsen utser inom sig viceordförande samt antar sekreterare, kassör och övriga behövliga funktionärer.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall av viceordföranden, då styrelsemöte befinns nödvändigt eller då minst hälften av styrelsemedlemmarna kräver det.